شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : آغاز بازآرایی ساختار شرکت ملی نفت و سازماندهی مجدد فعالیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش

با دستور محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بازآرایی ساختار و سازماندهی مجدد فعالیت‌ها در این شرکت با محوریت زنجیره ارزش آغاز و بر این اساس امور تحلیل ریسک و بیمه در مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب و کار سازماندهی و جانمایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، امروزه در دنیای کسب و کار، برای پیشرفت و توسعه بازار سرمایه ضرورت وجود سیستم یکپارچه مدیریت ریسک و تحلیل های سرمایه گذاری مبتنی بر ریسک، بیش از پیش اهمیت یافته است، به گونه ای که یکی از اصلی‌ترین وجه تمایز سرمایه گذاران، اعم از حقیقی و حقوقی در دنیای رقابتی، اتخاذ استراتژی ها و جهت‌گیری‌های صحیح در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است.

براساس دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مطالعات و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، با توجه به نقش مهم امور تحلیل ریسک و بیمه، این بخش در حوزه سرمایه‌گذاری و کسب و کار سازماندهی و جانمایی شد.

نظر به اینکه مولفه‌های اساسی در حوزه تحلیل ریسک و بیمه عمدتا شامل درک و تحلیل محرک‌های كسب‌وکار و شناسایی ریسک‌های مربوطه در بخش های مختلف بیمه‌ای اعم از سرمایه‌های فیزیکی (تاسیسات، تجهیزات، ساختمان) و سرمایه های انسانی است، این مهم نیازمند برخورداری از سیستم مدیریت ریسک کارآمد بوده است.

با توجه به وجود سازو‌کار سازمانی در سطح شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان “مدیریت سرمایه گذاری و کسب و کار”، جانمایی حوزه تحلیل ریسک و بیمه به جهت تطابق ماهیت و سنخیت وظایف و فعالیت‌های حوزه ریسک و بیمه با ماموریت سازمانی مدیریت کسب و کار و در راستای ایجاد نظام مدیریت ریسک یکپارچه، در این بخش بازآرایی و جانمایی شد.

بر این اساس، انتظار می‌رود ضمن هماهنگی و هم راستایی فعالیت‌ها، ارائه خدمات بیمه ای در سطح شرکت ملی نفت ایران، تخصصی‌تر و کاراتر انجام گیرد.

۲/۳۲۶۵۸

به اشتراک بگذارید : | | |