شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : طرح جامع و کالبدی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان در آستانه نهایی شدن

با توجه به ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، طرحهای جامع و کالبدی مناطق، میبایستی توسط سازمان هر منطقه تهیه و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برسد. این فرایند چراغ راه اصلی مناطق ویژه به حساب میآید و هر منطقه با اتکا به این طرح قابلیت انجام فعالیتهای اصلی که اهم آن جذب سرمایهگذاران و در نهایت تقویت اقتصادی منطقه است را دارد.
در این راستا این شرکت در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ با انعقاد قرارداد با یکی از شرکتهای توانمندو با تجربه داخلی اقدام به تهیه طرح جامع و کالبدی منطقه لاوان نمود ه است و کلیه گزارشهای این سند تهیه و به منظور اخذ مجوز EIA به سازمان محیط زیست ارسال شده است.
انتظار میرود که در آینده نزدیک جهت تصویب طرح موضوع به شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ارسال گردد.

 

به اشتراک بگذارید : | | |