شما اینجا هستید   |

    : شرکت در مناقصه انجام حجم خدمات عمومی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

شرکت در مناقصه انجام حجم خدمات عمومی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان


به اطلاع مناقصه گران واجد شرایط متقاضی شرکت در مناقصه انجام حجم خدمات عمومی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان با شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۹۳۱۰۴۰۰۰۰۰۴ (سامانه ستاد) میرساند ، از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ۸ دعوت به­عمل می­آید حداکثر تا ۵روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت اخذ اسناد استعلام ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی سامانه ستاد ایران مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی، کلیه مدارک و مستندات مندرج در آن را مطالعه، تکمیل و در مهلت مقرر در سایت مذکور بارگذاری نمایند. ضمناً ارزیابی کیفی مناقصه­ گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت.

به اشتراک بگذارید : | | |