خلاصه تعرفه های سال ۱۳۹۷

منطقه ویژه اقتصادی لاوان

تعرفه های گمرکی:

تعرفه هزینه های گمرکی متعلق به کالاوتجهیزات وارداتی

۱۳۹۷ شرح خدمات ردیف
به ازای هر تن
۱۱۰,۲۵۰ ریال کلیه ماشین آلات پروژه های نفتی – گازی – پالایشگاهی و پتروشیمی ۱
۱۱۰,۲۵۰ ریال کلیه ماشین آلات و تجهیزات صنعتی غیر پروژه‌ای ۲
۱۱۰,۲۵۰ ریال کلیه ماشین آلات خط تولید و کالاهای سرمایه‌ای بخش خصوصی ۳
۱۱۰,۲۵۰ ریال مواد اولیه مصرفی و کالاهای واسطه‌ای و نیم ساخته و قطعات صنعتی جهت تولید ۴
۱۱۰,۲۵۰ ریال سایر کالاها ( مصرفی و خدماتی ) ۵

تعرفه های خدمات گمرکی متعلق به صادرات

۱۳۹۷ شرح خدمات ردیف
به ازای هر

تن /مترمکعب/تن متریک

۹۲۳/۹ ریال میعانات گازی – گاز مایع – فرآورده های نفتی– محصولات مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی و محصولات و فر آورده های تولیدی بخش خصوصی و صنایع پایین دستی به خارج از کشور ۱

هزینه خدمات گمرکی نقل و انتقالی کالا

مبلغ تعرفه شرح خدمات

تا سقف ۳۰ تن مبلغ ۷۵۰/۶۵۳/۱ ریال

از ۳۰ تن به بالا به ازای هر تن ۱۲۵/۵۵ ریال

نقل و انتقال کالا ، مواد ، تجهیزات و ماشین آلات و وسایط نقلیه به مناطق آزاد و ویژه صنعتی

۱-۱ : تعرفه های امورگمرکی

۱۳۹۷ شرح خدمات ردیف
هرفقره
۱,۶۵۳,۷۵۰ ریال تا سقف ۳۰ تن واز ۳۰ تن به بالاتر برای هر تن ۶۶,۱۵۰ ریال قبض انبار قابل معامله ( به ازاء هر عمل تجمیع و یا تغییر نام و ظهر نویسی ) ۱
۱,۶۵۳,۷۵۰ ریال تا سقف ۳۰ تن و از ۳۰ تن به بالاتربرای هر تن۶۶,۱۵۰ ریال قبض انبار تفکیکی ۲
۲,۲۰۵,۰۰۰ ریال تا سقف ۳۰ تن و از ۳۰ تن به بالاتر برای هر تن ۶۶,۱۵۰ ریال گواهی مبدا جهت تولیدات داخل منطقه ۳
۱,۱۰۲,۵۰۰ ریال تا سقف ۳۰ تن و تز ۳۰ تن به بالاتر برای هر تن ۶۶,۱۵۰ ریال گواهی مبدا جهت کالاهای غیر تولیدی منطقه ۴
۳,۳۰۷,۵۰۰ ریال ارزیابی و صدور قبض انبار کالاهای اسقاطی و ضایعاتی از محل کالاهای وارداتی به منطقه همچون چوب، آهن قراضه و غیره که به تشخیص گمرک ضایعات بوده و دارای ارزش اقتصادی میباشد. ۵
۵,۵۱۲,۵۰۰ ریال صدور گواهی توليد کلیه محصولات تولیدی مجتمعهای پتروشیمي و پالايشگاهي ۶
۱,۱۰۲,۵۰۰ ریال صدور گواهی توليد سایر محصولات تولیدی ۷

نکته :

 1. در خصوص کالاهایی که در محاسبه هزینه خدمات آنها وزن کالا ملاك عمل می باشد، کسر تن، تن محسوب می گردد.
 2. گواهی توليد جهت توليد یا فرآورده مشخص پس از توليد براي یكبار صادر می شود.

۲-۱ : هزینه صدور گواهی مصرف و نصب کالا در پروژه های منطقه

هزینه بر اساس تناژ محموله مصرف شده وزن محموله ردیف
۳,۳۰۷,۵۰۰ ریال تا ۵۰ تن کل محموله ۱
۵,۵۱۲,۵۰۰ ریال ۵۰ تن تا ۲۰۰ تن کل محموله ۲
۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال بالاتر از ۲۰۰ تن ۳

۳-۱ : هزینه صدور گواهی مصرف و بکارگیری کالا در سکوهای دریایی

هزینه بر اساس تناژ محموله وزن محموله ردیف
۵,۵۱۲,۵۰۰ ریال تا ۵۰ تن وزن کل محموله ۱
۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال ۵۰ تن تا ۲۰۰ تن کل محموله ۲
۱۱,۰۲۵,۰۰۰ ریال بالاتر از ۲۰۰ تن ۳

گواهی مبدأ :

بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه ، سازمان منطقه مجاز است به در خواست متقاضی برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند اقدام به صدور گواهی مبدأ نماید .

فرایند فوق شامل اخذ در خواست از صاحب کالا ، بررسی ، رویت و انطباق مشخصات کالا با اسناد ارائه شده می باشد.

مدت توقف کالا در گمرگ منطقه:

مدت زمان مجاز توقف کالا در گمرک منطقه شش ماه از تاریخ صدور قبض انبار منطقه می باشد و پس از انقضای این مدت و عدم خروج یا تعیین تکلیف کالا از گمرک منطقه نسبت به اعمال ضوابط اجرایی خود اقدام می نماید.

خودرو :

 1. ورود خودرو به منطقه ویژه اقتصادی لاوان فقط توسط اشخاص و فعالان اقتصادی دارای مجوز فعالیت در منطقه امکان پذیر می باشد.
 2. ورود خودروهای سواری با بیش از یک مدل پایین تر از سال ساخت ممنوع می باشد.
 3. ورود خودروهای عمومی نیمه سنگین از قبیل اتوبوس ، مینی بوس ، ون ، … با بیش ازچهار مدل پایین تر از سال ساخت ممنوع می باشد.
 4. ورود خودروهای باربری ، ماشین آلات سنگین و راه سازی با بیش از یک مدل پایین تر از سال ساخت ممنوع می باشد. ضمناً ورود خودروهای مستعمل و پایین تر از مدل سال ، مشروط به اخذ تأئیدیه کارشناس فنی سازمان می باشد .
 5. ورود موتور سیکلت با عمر کمتر از یکسال و حداکثر حجم ۲۵۰ سی سی امکان پذیر می باشد .
 6. حداکثر زمان مجاز استفاده از خودروها و ماشین آلات فوق الذکر در منطقه ویژه اقتصادی لاوان ده سال از تاریخ ساخت آنها می باشد و پس از اتمام دوره مذکور با تایید کارشناس فنی مورد تأیید و معتمد منطقه ویژه، زمان مجاز استفاده از خودروها و ماشین آلات مورد نظر بصورت سالیانه تا سقف ۱۵ سال از تاریخ ساخت قابل تمدید میباشد. در غیر این صورت اینگونه خودروها، باید به مبدا مرجوع گردیده و یا توسط مراکز قانونی اسقاط شود

تبصره: ملاک احتساب مدت ۱۵ ساله زمان مجاز استفاده از خودروها ، تاریخ ساخت آنها می باشد . بدیهی است که به نسبت سنوات سپری شده از زمان ساخت در زمان ورود به منطقه ، مدت قابلیت استفاده از آنها (۱۵سال) کاهش می یابد.

۴-۱: هزینه سالیانه تردد خودرو پلاک منطقه در داخل منطقه

خودرو های سنگین و

ماشین آلات سنگین

موتور سیکلت خودروی نیمه سنگین خودروی سواری
حجم موتوربیشتر از cc125 حجم موتورکمتر از cc125 حجم موتور بیشتر از cc2000 حجم موتور تا cc2000
۱۱,۰۲۵,۰۰۰ ۲,۲۰۵,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۵۰۰ ۶,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۱۰,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۵۰۰

توضیح اینکه مبالغ فوق در خصوص خودروهای مدل سال می باشد که به ازای هر سال از زمان ساخت معادل ده (۱۰) درصد مبالغ فوق به تعرفه هزینه سالیانه تردد خودرو اضافه می گردد.

 ۵-۱: هزینه های گمرکی و صدور قبض انبار

ماشین آلات سنگین ریال موتور سیکلت ریال خودروی عمومی ریال خودرو سواری ریال شرح خدمات
۱۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۵۰۰ ۵,۵۱۲,۵۰۰ ۳,۳۰۷,۵۰۰ صدور مدارک مالکیت
۱۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۵۰۰ ۷,۷۱۷,۵۰۰ ۵,۵۱۲,۵۰۰ پلاک گذاری
۵,۵۱۲,۵۰۰ ۱,۱۰۲,۵۰۰ ۷,۷۱۷,۵۰۰ ۵,۵۱۲,۵۰۰ صدور مدارک مالکیت المثنی
۵,۵۱۲,۵۰۰ ۵,۵۱۲,۵۰۰ ۵,۵۱۲,۵۰۰ تعویض پلاک مجدد
۱,۶۵۳,۷۵۰ ۱,۶۵۳,۷۵۰ ۱,۶۵۳,۷۵۰ ۱,۶۵۳,۷۵۰ صدور قبض انبار
۱۱,۰۲۵,۰۰۰ ۲,۷۵۶,۲۵۰ ۸,۲۶۸,۷۵۰ ۵,۵۱۲,۵۰۰ تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال در داخل منطقه

.

هزینه های خدمات ترانزیت خارجی :

با توجه به اینکه در ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه ترانزیت خارجی را به عنوان یکی از اهداف تشکیل مناطق ویژه ذکر نموده لذا کلیه کالاهایی که تحت رویه ترانزیت خارجی با نظارت سازمان منطقه وارد محدوده منطقه ویژه شده و از یکی از مبادی مجاز منطقه خارج می شود مشمول هزینه فوق می گردند . خدمات ارئه شده در این حوزه شامل بازدید بررسی و انطباق کالا با اسناد ورودی ، نظارت و تنظیم صورت جلسه کالا در اماکن مورد تائید گمرک – نظارت بر بارگیری و انتقال کالا به وسیله خروجی .

هزینه کلیه عملیات فوق در زمان صدور مجوز ترانزیت خارجی اخذ می گردد بشرح ذیل می باشد .

به ازای هر تن کالای عبوری از منطقه تحت رویه ترانزیت خارجی مبلغ ۵,۵۱۳ ریال تعیین می گردد .

تبصره ۱: سازمان منطقه می تواند در هر سال به میزان ۱۵% مبلغ فوق را افزایش دهد .

تبصره ۲: ( کسر تن ، تن محسوب می گردد )

خدمات عمومی ، زیر بنایی ، بهداشتی ، مهندسی و رفاهی

این بخش مربوط به بهره مندی از خدماتی است که ارائه آنها به موجب قانون بر عهده سازمان منطقه می باشد وبهره برداران ، سرمایه گذاران و بطور کلی فعالان اقتصادی در منطقه از آن متنفع می گردند. همچنین تعرفه های این بخش شامل تسهیلات ، امکانات ، تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی ایجاد شده توسط و به هزینه سازمان منطقه بهره‌مند می شوند و ادامه استفاده از این امکانات مستلزم صرف هزینه جهت حفاظت ، نگهداری ، ترمیم و نوسازی دائمی آنها می باشد . این تاسیسات بطور کلی شامل راههای ارتباطی و دسترسی، پل ها ، فضای سبز عمومی ، تنظیفات عمومی ، خدمات آتش نشانی و دفع پسماند ، حراست و نظم و امنیت عمومی منطقه و نظایر آن می باشد که به هرحال هیچنوع فعالیت اقتصادی بدون وجود آنها در منطقه امکان پذیر نمی‌باشد. تعرفه های متعلق به این بخش خدمات شامل بندها و جداول ذیل می باشد .

الف : تعرفه صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی ،شرکتهای پیمانکاری و خدماتی فعال در منطقه سالانه ۱٫۶۵۳٫۷۵۰ ریال و برای شرکتهای تولیدی سالانه ۱۱٫۰۲۵٫۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره : تعرفه تمدید مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی، شرکتهای پیمانکاری و خدماتی فعال در منطقه با توجه به مدت زمان ارائه خدمات، کسری از هزینه صدور سالیانه مجوز فعالیت می باشد.

ب : تعرفه صدور پروانه بهره برداری و تأسیس شرکتهای تولیدی در منطقه ۱۱٫۰۲۵٫۰۰۰ ریال می باشد.

ج : از شرکتهای تولید کننده محصولات شیمیایی یا پتروشیمی به ازاء هر تن محصول تولیدی خروجی از مجتمع ها برای صدور به خارج یا ورود به داخل سرزمین اصلی ۱۳۰,۰۹۵ ریال .

د : از شرکتهای تامین کننده یوتیلیتی( پشتیبانی کننده) بازاء هر تن یا متر مکعب محصول تولیدی مبلغ ۵,۵۱۳ ریال

ه : برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه فعالیتهای خدماتی انجام می دهند بازاء هر مترمربع اراضی متصرف ۱۶,۵۳۸ ریال سالانه .

و : هزینه آمادگی بابت بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و توسعه زیر ساختهای منطقه به ازاء هر تن ظرفیت اسمی تولید مبلغ ۲۲,۰۵۰ ریال .

ز: برای آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که هنوز در مرحله اجرای طرح هستند ( پایان کار اخذ ننموده‌اند ) به ازاء هر متر مربع اراضی تحت تصرف ۵۵۱ ریال سالیانه.

ح : برای اشخاص حقیقی و حقوقی که خارج از فرآیند تولید مبادرت به نگهداری ، ذخیره سازی یا فروش ترکیبات هیدروکربوری غیر ترانزیتی وارده از سرزمین اصلی ( اعم از محصولات یا مواد اولیه خام ) می نمایند به ازاء هر تن ۲۴,۲۵۵ ریال .

ط : مجوز فعالیت پروژه برای کلیه پیمانکاران فعال در سطح منطقه براساس جدول زیر صادر می گردد.

(۱۰۰۰/ متوسط تعداد پرسنل پیمان+۱۲/مدت قرارداد ماه) * (مبلغ قرارداد)*۰۰۰۵/۰ = مجوز فعالیت پروژه

((متوسط تعداد پرسنل پیمان* مدت قرارداد به ماه)/ (متوسط تعداد پرسنل پیمان+ مدت قرارداد به ماه) +۱)*

۱- برای پیمانهای با مبلغ بالاتر از ۴۰۰۰ میلیارد ریال میزان تعرفه براساس مبلغ مذکور(۴۰۰۰ میلیارد ریال) محاسبه می گردد.

۲- مبلغ تعرفه یک بار برای پیمان (با هر مدت زمان ) محاسبه و وصول میگردد.

۳- نرخ تسعیر ارز پیمانها براساس نرخ تسعیر بانک مرکزی در سال انعقاد قرارداد می باشد.

۴- مبلغ قرارداد شامل مجموع مبلغ اولیه و کلیه الحاقیههای قرارداد میباشد.

ی : تعرفه اخذ مجوز کمیسیون مادهی ۳ آئین نامه اجرائی جهت ارزش افزوده تولیدات منطقه ۵,۵۱۲,۵۰۰ ریال برای هر فرآورده.

ک: تخلفات و جرائم

تخطی از مقررات این کتابچه تخلف محسوب شده و سازمان برابر قوانین و مقررات حسب مورد علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه به شرح ذیل عمل مینماید.

 1. انتقال مجوز فعالیت یا بهره برداری به هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون موافقت سازمان صورت پذیرد، تخلف محسوب گردیده و موجب ابطال مجوز فعالیت خواهد شد . همچنین انجام هرگونه فعالیتی که مغایر با موضوع مجوز باشد، موجب تعلیق مجوز میگردد.
 2. در صورت لغو مجوز فعالیت یا بهره برداری، دارنده مجوز باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی سازمان، اصل مجوز را به مرجع صدور مجوز مسترد نماید.
 3. شخص حقوقی یا حقیقی دارنده مجوز باید هر گونه تغییر در امور مربوط به شرکت و یا اقامتگاه خود را به اطلاع سازمان برساند، در غیر اینصورت فعالیت او به تشخیص منطقه از یک تا سه ماه به حالت تعلیق در میآید.
 4. در صورتی که شخص حقیقی صاحب مجوز تمام یا یکی از شرایط مقرر در این کتابچه را بنا به تشخیص سازمان از دست دهد، فعالیت وی تا ۳ ماه معلق گردیده و در صورتیکه در مدت یاد شده شرایط مورد نظر را فراهم ننماید مجوز فعالیت وی لغو میگردد.
 5. در صورتی که شخص حقیقی صاحب مجوز فعالیت فوت نماید یا محجور شود، ورثه متوفی یا قیم شخص محجور باید حداکثر تا ۳ ماه، شخصی را که حائز شرایط مقرر در این کتابچه باشد معرفی نماید. در غیر اینصورت مجوز فعالیت وی لغو میگردد.
 6. ورشکستگی به تقصیر و تقلب که منجر به انحلال شرکت گردد، موجب لغو مجوز میشود.
 7. اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه موظف به حفظ و نگهداری ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و همچنین تجهیزات مستقر در منطقه بوده و در صورت ایراد ضرر و زیان مسئول پرداخت خسارت به سازمان و اشخاص ثالث و رفع نقص وارده برابر تشخیص سازمان می باشند.
 8. تردد هر نوع وسیله نقلیه مشمول این کتابچه در منطقه که ضوابط و مقررات و هزینههای مشروحه مذکور را رعایت ننماید، ممنوع و حراست منطقه ضمن اعمال مقررات، وسیله نقلیه را تا تعیین تکلیف متوقف مینماید.
 9. هر گونه جعل و تزویر نسبت به اسناد صادره از منطقه ویژه، جعل در اسناد دولتی محسوب و مرتکبین به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد. علاوه بر این از باب ورود خسارت به منطقه نیز مسئول جبران آن می باشد.
 10. شخص حقوقی یا حقیقی دارای مجوز فعالیت در منطقه ملزم به رعایت قوانین حاکم بر مناطق ویژه و رویههای گمرکی صادره از نماینده گمرک مستقر در منطقه و همچنین سایر بخشنامهها و دستور العملهای صادره از سوی بالاترین مقام منطقه میباشد.
 11. در صورت عدم پرداخت به موقع تعرفه هزینه خدمات، سازمان مجاز می باشد نسبت به جریمه اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف به میزان ۱۵% تعرفه مربوطه اقدام نماید.

تعرفه مربوط به خدمات جمع آوری و انبارش پسماند :

*کلیه شرکتهای تولیدی فعال در حوزه انرژی که در محدوده منطقه ویژه اقتصادی قراردارند مکلف به پرداخت سالیانه مبلغی معادل۵۶ریال(پنجاه ریال) به ازای تولید هربشکه/مترمکعب نفت خام و فراورده های نفتی و تا سقف مبلغ یک میلیاردو دویست میلیون ریال(۰۰۰/۰۰۰/۳۲۳/۱ ریال سالیانه) بابت هزینه بهبود محیط زیست و رفع آثار مخرب زیست محیطی به سازمان منطقه ویژه اقتصادی می باشند.

اجاره بهای زمین ( واحد : ریال / روزانه / هر متر مربع ) سال ۱۳۹۷

مدت اجاره

نوع انبار

روزهای

۱الی ۱۰

روزهای ۱۱الی ۲۰ روزهای ۲۱الی ۳۰ روزهای ۳۱الی ۴۰ روزهای ۴۱ الی ۵۰ روزهای ۵۱ به بعد
محوطه های روباز واقع در پسکرانه اسکله ها ۳,۳۰۸ ۳,۶۳۸ ۳,۹۶۹ ۴,۴۰۰ ۴,۸۴۱ ۵,۳۲۶
محوطه های روباز واقع در پسکرانه اسکله ها( اجاره ثابت ماهیانه ) ۴,۱۹۰ ۴,۱۹۰ ۴,۱۹۰ ۴,۱۹۰ ۴,۱۹۰ ۴,۱۹۰
سایر محوطه های روباز ۲,۲۰۵ ۲,۴۲۶ ۲,۶۴۶ ۲,۸۶۷ ۳,۰۸۷ ۳,۳۰۸
سایر محوطه های روباز

(اجاره ثابت ماهیانه )

۲,۷۵۶ ۲,۷۵۶ ۲,۷۵۶ ۲,۷۵۶ ۲,۷۵۶ ۲,۷۵۶
انبارهای سر پوشیده ۳,۶۳۸ ۳,۹۶۹ ۴,۴۰۰ ۴,۸۴۱ ۵,۳۲۶ ۵,۸۴۳
 • موارد اجاره بهای زمین تنها برای کالاهای حجیم و ترافیکی و جرثقیل ها به همراه ادوات ملاک قرار می گیرد .
 • برای کالاهای حجیم و ترافیکی و جرثقیل ها به همراه ادوات میزان متراژ مورد اجاره ، ۱۳۰% مساحت اشغال شده محاسبه می گردد . ( مساحت کالا + ۳۰% )
 • اجاره بهای زمین پس از گذشته مدت زمانه مرقومه در جدول فوق از روز اول محاسبه و منظور می گردد.